• simulátor F16
  • letecké simulátory

 

 

Obecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.1.2018.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obecné obchodní podmínky (dále jen: „OOP“) jsou závazné pro smluvní strany všech smluv, uzavíraných prostřednictvím, nebo v přímé souvislosti s webovou prezentací http://www.letecke-simulatory.cz/. Přičemž pojmem smlouva jsou rozuměny všechny projevy vůle, vedoucí k uzavření právního vztahu, tedy zejména písemná či elektronická objednávka a potvrzení objednávky, telefonická objednávka apod. (dále jen: „smlouva“).

1.2. Poskytovatelem je obchodní korporace: Simulation of Reality, s.r.o., IČ: 02776359, místo podnikání: Na Radosti 399, 155 21 Praha 5 - Zličín, Česká republika (dále jen: „poskytovatel“).

1.3. Poskytovatel není plátcem DPH.

1.4. Od těchto OOP je možné se odchýlit jen výslovnou písemnou dohodou mezi smluvními stranami.

1.5. OOP zůstávají pro obě smluvní strany účinné i po skončení účinnosti smlouvy a to ve věcech, týkajících se předmětné smlouvy (např. náhrada škody, volba práva, řešení sporů apod.)

1.6. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto OOP, a to i bez předchozího upozornění. Změny v OOP jsou účinné vůči zájemci dnem jejich vyhlášení, a to i vůči zájemci, který si službu objednal před počátkem účinnosti nových nebo změněných OOP. Tato změna však nesmí zkrátit nebo jinak závažně znehodnotit objednanou a zaplacenou službu.

2. Objednávka a specifikace služby

2.1. Obvyklým způsobem uzavření smlouvy je elektronická objednávka, prostřednictvím webové prezentace http://www.letecke-simulatory.cz (dále jen: „web“), a to prostřednictvím určeného elektronického formuláře. Objednávka na služby je platná dnem připsání předmětné částky na účet poskytovatele.

2.2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí (polí formuláře).

2.3. Pokud údaje, uvedené zájemcem v elektronickém formuláři, jsou zjevně chybné nebo obsahují nelogičnosti, vyhrazuje si poskytovatel právo takovou objednávku pozastavit, ověřit vhodnými prostředky správnost údajů a případně objednávku neakceptovat.

2.4. Řádnou objednávku potvrdí poskytovatel elektronickou poštou.

2.5. Zájemce o služby si po potvrzení objednávky a po uhrazení celkové ceny, dle části 4. těchto OOP, rezervuje on-line smluvní termín simulace v sekci „rezervace letu“ na webu. Zrušit nebo přesunout termín je možné (až na výjimku služby “LAST minute” s nabídkou „last minute“ termínů) maximálně dvakrát, zásadně emailem na info@737ng.cz, a to nejpozději 72 hodin před rezervovaným termínem. Dojde-li ke zrušení nebo přesunutí termínu později, je účtován storno poplatek ve výši 50% z koncové ceny zakoupeného zážitku.

2.6. Platnost dárkového voucheru je 12 měsíců od data objednávky. Dárkový voucher opravňuje ke vstupu na trenažér obdarovaného a jeho divácký doprovod v počtu 3 osoby (vyjímkou je zážitek na ponorce, kde řídí 3 osoby v různých rolích a 1 divácký doprovod). Možnost střídání v kokpitu s další osobou z diváckého doprovodu je za poplatek 490,-Kč za osobu, divácký doprovod nad 3 osoby je účtován částkou 190,-Kč za osobu. Voucher je možné prodloužit před jeho vypršením o dalších 12 měsíců za 500,-Kč prostřednictvím rezervačního systému. Dárkový voucher lze směnit za jiný voucher na základě žádosti na info@737ng.cz dle požadovaného simulátoru ve stejné nebo vyšší cenové kategorii a případný rozdíl je nutné doplatit. Pokud však byl stávající voucher zakoupen s akční slevou, počítá se doplatek rozdílem mezi akční a koncovou cenou nového voucheru. Dárkový šek na finanční hodnotu lze proměnit do 12-ti měsíců za dárkový voucher (s platností na dalších 12 měsíců) na konkrétní simulátor a to vložením kodu dárkového šeku do příslušného políčka objednávkového formuláře. Je-li objednávaná služba nižší nežli hodnota dárkového šeku, lze zbývající hodnotu využít pro novou objednávku, avšak nelze využít dva dárkové šeky pro jednu objednávku voucheru.

2.7. Platnost LAST minute služby je omezena pouze na vybraný termín bez možnosti storna a opravňuje ke vstupu na trenažér objednávajícího a jeho divácký doprovod v počtu 3 osoby. Možnost střídání v kokpitu s další osobou z diváckého doprovodu je za poplatek 490,-Kč za osobu, divácký doprovod nad 3 osoby je účtován částkou 190,-Kč za osobu. 

2.8. Platnost objednávky předplacených hodin je 12 měsíců od data této objednávky. Předplatné hodin opravňuje ke vstupu na trenažér objednatele a jeho divácký doprovod v počtu 3 osoby. Předplatné hodin je přenosné na jakoukoliv další střídající osobu v kokpitu za řízením za poplatek 490,-Kč za osobu, divácký doprovod nad 3 osoby je účtován částkou 190,-Kč za osobu.

3. Poskytnutí služeb

3.1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout zájemci službu, ve formě pobytu v leteckém simulátoru letounu Boeing 737 NG, full motion Cessna 182RG/ Piper Seneca, F16 Fighting Falcon, Vrtulník Ka-50, RC simulátor, automobilové F1 a závodní speciál full motion, námoční ponorka U-BOAT včetně interaktivního ovládání tohoto simulátoru (dále jen: „simulace“)

3.2. Poskytovatel dále zájemci zajistí po dobu simulace odborný doprovod, který vhodným způsobem instruuje zájemce o chování v simulátoru a o řízení simulace, případně o dalších podstatných náležitostech poskytované služby.

3.3. Doba simulace, kterou si zájemce objednal a řádně zaplatil počíná běžet vstupem do kabiny simulátoru, plně připravené na interakce zájemce.

3.4. Odpovědi na časté otázky naleznete také na našem webu http://www.realne-simulatory.cz/caste-dotazy/

4. Ceny a platební podmínky

4.1. Všechny ceny uvedené v ceníku na webu jsou smluvní a konečné, obsahující všechny další poplatky.

4.2. Pokud zájemce nenalezne v ceníku na webu příslušný typ služby, kterou poptává, je možné individuálně sjednat cenu i podmínky jiné.

4.3. Cenu za služby uhrazuje zájemce výhradně bezhotovostním převodem na účet poskytovatele nebo v hotovosti na provozovně při odběru příslušného voucheru.

4.4. Zájemce je povinen uvést jako variabilní symbol platby, které mu bylo zasláno emailem.

4.5. Zájemce je povinen uhradit cenu řádně a včas a to do 7 kalendářních dní, v opačném případě bude objednávka a tedy i číslo voucheru stornované. V případě služby "Zážitek pro mě” tj. LAST MINUTE nabídky termínů za zvýhodněnou cenu je nutné službu uhradit do druhého pracovního dne, v opačném případě si vyhrazujeme rezervaci zrušit.

4.6. Dnem úhrady se rozumí den připsání předmětné částky na účet poskytovatele. Poskytovatel zašle odkaz ihned po objednávce na stažení dárkového voucheru na službu Darovat zážitek, pro ostatní služby pouze číslo rezervace.

5. Odpovědnost za škody

5.1. Zájemce se zavazuje dodržovat bezvýhradně instrukce osoby, pověřené vedením simulátoru (dále jen: „instruktor“).

5.2. Vzhledem ke specifickému ovládání jednotlivých částí simulátoru může dojít ke škodě při nesprávné manipulaci. Instruktor dle jeho uvážení informuje Zájemce o správné manipulaci těch částí simulátoru, které jsou relevantní pro probíhající činnost s ohledem na znalosti a schopnosti Zájemce z důvodu prevence vzniku škody. Zájemce je povinný požádat instruktora o informaci ohledně správné manipulace těch částí simulátoru, které si přeje vyzkoušet a nebyly instruktorem do té doby vysvětleny nebo u kterých si není jistý jejich správnou manipulací.

5.3. Poskytovatel prohlašuje, že z výše uvedených důvodů je provoz zařízení kryt pojistkou společnosti Kooperativa, a.s. se spoluúčastí 10.000,-Kč. V případě, že Zájemce způsobí poskytovateli škodu (zejména poškození hardwaru simulátoru apod.), je sepsán se Zájemcem protokol o škodě a všechny nezbytné dokumenty s vyčíslením škody předány pojištovně. Bude-li škoda do 10.000,-Kč, zavazuje se Zájemce uhradit fakturu s vyčíslením nákladů za opravu Poskytovateli do 14-ti dní od jejího zaslání. Bude-li škoda vyšší, zavazuje se Zájemce uhradit Poskytovateli 10.000,-Kč spoluúčasti do 14-ti dní od zaslání nákladů za uvedení části simulátoru do původního stavu.

5.4. Poskytovatel je oprávněn přiměřeně úhradu škody snížit, jestliže zájemce prokáže, že postupoval v souladu s pokyny instruktora dle předchozího ustanovení nebo v případě, že se prokáže výrobní vada nebo takové poškození, které vzniklo opotřebením..

5.5 Poskytovatel si vyhrazuje zejména z důvodu prokázání případné škody monitorovat prostory kamerovým systémem a uchovávat je po dobu 30 dní.

6. Vyšší moc

6.1. Žádná smluvní strana není odpovědna za jakékoli nesplnění povinnosti plynoucích ze smlouvy s výjimkou povinnosti zaplatit úhradu faktury, pokud toto nesplnění či prodlení bylo způsobeno překážkou, která nastala nezávisle na vůli povinné strany a bránila jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze nebo není možné rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky mohla odvrátit nebo překonat, a dále, že v době vzniku závazku tuto překážku nemohla reálně předvídat (dále jen ”vyšší moc”). Odpovědnost za splnění závazku však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.

6.2. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy, pokud splňují předpoklady uvedené v předcházejícím odstavci, považují zejména: přírodní katastrofy, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy, povodně, vichřice nebo jiné atmosférické poruchy a jevy značného rozsahu nebo války, povstání, vzpoury, občanské nepokoje nebo stávky nebo rozhodnutí nebo normativní akty orgánů veřejné moci, regulace, omezení, zákazy nebo jiné zásahy státu, orgánů státní správy nebo samosprávy nebo výbuchy nebo jiné poškození výrobního nebo distribučního zařízení nebo nenadálá porucha technického zařízení simulátoru.

6.3. Smluvní strana, která porušila, porušuje nebo předpokládá s ohledem na všechny známé skutečnosti, že poruší svojí povinnost, vyplývající ze smlouvy, a to v důsledku nastalé události vyšší moci, je povinna bezodkladně informovat o takovém porušení nebo události druhou smluvní stranu a vyvinout veškeré možné úsilí k odvrácení takové události nebo jejích následků a k jejich odstranění.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Veškeré údaje, které si strany sdělí v průběhu plnění smlouvy jsou pro obě strany důvěrné a nelze je třetí osobě sdělit bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Výjimku tvoří povinnosti smluvních stran, určené jim právním řádem České republiky.

7.2. Smluvní strana, která poruší kteroukoli povinnost vyplývající ze smlouvy, nebo z těchto OOP, je povinna nahradit druhé smluvní straně škodu, kterou jí tímto svým porušením povinnosti způsobila.

7.3. Pokud dojde k porušení kterékoli povinnosti, vyplývající ze smlouvy kteroukoli ze smluvních stran a v důsledku takového porušení povinnosti vznikne druhé smluvní straně nebo oběma smluvním stranám škoda, vyvinou smluvní strany maximální úsilí a prostředky ke smírnému řešení náhrady této škody.

7.4. Vznikne-li mezi smluvními stranami ve vztahu k uzavřené smlouvě, její aplikaci nebo výkladu jakýkoli spor, vyvinou smluvní strany maximální úsilí a prostředky, aby takový spor byl vyřešen smírně.

7.5. Nepodaří-li se spor vzniklý mezi smluvními stranami v souvislosti se smlouvou vyřešit smírně, bude spor postoupen k vyřešení obecnému soudu.

7.6. Práva a povinnosti smluvních stran, plynoucí ze smlouvy, jejich zajištění, změny a zánik se řídí výhradně právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v účinném znění.

Navigace

Přejte si zážitek!

Je Vašim snem proletět se v některém z našich simulátorů, a rádi byste svým blízkým poskytli ten správný tip na dárek pro Vás? Řeknete si o něj!


facebook - letecké simulátory
Kudyznudy.cz - tipy na výlet